Jeśli nie wykonasz żadnej akcji sesja automatycznie wygaśnie za sekund
Proszę czekać
Trwa przetwarzanie podpisanego pisma. Proszę czekać...
Wylogowanie
Czy jesteś pewny/a, że chcesz się wylogować ?

Deklaracja dostępności

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ebok.canard.gitd.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszystkie elementy strony są odczytywane przez czytniki.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 17.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Wykonawca systemu CPD CANARD

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Przemysław Turski, adres poczty elektronicznej: przemyslaw.turski@gitd.gov.pl. Można się także kontaktować dzwoniąc na numer telefonu +48 22 220 45 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, ul. Przyczółkowa 109a, 02-968 Warszawa.

Do budynku można dostać się od ul. Przyczółkowej.

Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków.

Punkt Obsługi Interesantów znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze wejście jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Na terenie CANARD - na parkingu (za główną bramą wjazdową) wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.