Jeśli nie wykonasz żadnej akcji sesja automatycznie wygaśnie za sekund
Proszę czekać
Trwa przetwarzanie podpisanego pisma. Proszę czekać...
Wylogowanie
Czy jesteś pewny/a, że chcesz się wylogować ?

Deklaracja dostępności portalu elektronicznego Biura Obsługi Klienta Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (eBOK CANARD)

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej eBOK CANARD.

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • nie wszystkie elementy strony są odczytywane przez czytniki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Aleksandry Krysztof – mailowo: aleksandra.krysztof@gitd.gov.pl lub telefonicznie: (22) 220 45 28.

W zgłoszeniu podaj:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Materiały

Informacja o braku dostępności (0.05MB)

Wniosek o zapewnienie dostępności (0.16MB)

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
  • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  • Adres: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
  • E-mail: info@gitd.gov.pl
  • Telefon: (22) 220 40 00
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Materiały

Skarga na brak dostępności (0.14MB)

Dostępność architektoniczna budynku CANARD

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, ul. Przyczółkowa 109a, 02-968 Warszawa

1. Do budynku można dostać się od ul. Przyczółkowej.

2. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków.

3. Punkt Obsługi Interesantów znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze wejście jest zabezpieczone bramkami.

4. W budynku nie ma windy.

5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

6. Na terenie parkingu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (za główną bramą wjazdową) wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.